Halloween

Hal­loween to zwyczaj związany z maskaradą, który obchod­zony jest w wielu kra­jach w wieczór 31 październi­ka. Najhuczniej orga­ni­zowany jest w Stanach Zjed­noc­zonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Bry­tanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzę­dowym, cieszy się, zaraz po świę­cie Bożego Nar­o­dzenia najwięk­szą pop­u­larnoś­cią. Świę­to Hal­loween w Polsce pojaw­iło się w lat­ach 90.

Głównym sym­bol­em świę­ta jest wydrążona i podświ­et­lona od środ­ka dynia z wyszczer­biony­mi zęba­mi. W naszej szkole zapoz­na­je­my się z ele­men­ta­mi kul­tu­ry kra­jów, których języków się uczymy, a więc nie zabrakło w cza­sie lekcji języ­ka ang­iel­skiego zabaw z tym świętem związanych. Pon­ad­to klasa VIIc, wraz z wychowaw­cą, p. Jolan­tą Bujak, zor­ga­ni­zowała zabawny konkurs, w którym zwycięz­ca­mi okaza­li się uczniowie klas VIIb i Vb. Grat­u­lu­je­my!