Młody Odkrywca z wizytą w ZSB

9 listopa­da br. pani Jolan­ta Zabawa, wraz z ucz­ni­a­mi biorą­cy­mi udzi­ał w zaję­ci­ach pro­jek­towych “Młody odkry­w­ca” i ” Matem­aty­ka i jej prak­ty­czne zas­tosowanie”, była z wiz­ytą studyjną w Zes­pole Szkół Budowlanych. W trak­cie tych odwiedzin uczniowie brali udzi­ał w ekspery­men­tach fizy­cznych orga­ni­zowanych przez nauczy­ciela i uczniów Budowlan­ki.

Nasi podopieczni mieli możli­wość przeprowadz­ić doświad­czenia obrazu­jące różne zjawiska fizy­czne. Zaję­cia były bard­zo ciekawe i atrak­cyjne.

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Lubuskie 2020 współ­fi­nan­sowanego z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Oś pri­o­ry­te­towa 8 – Nowoczes­na Edukac­ja

 

ZOBACZ ZDJĘCIA