Ognisko klasy 7a

W ramach równouprawnienia płci wprowad­zono w Polsce nie­ofic­jal­ny Dzień Mężczyzny, który obchod­zony jest 10 mar­ca. Nieste­ty, niewiele osób o nim pamię­ta. Wśród młodzieży o wiele bardziej pop­u­lar­na jest data 30 wrześ­nia. Mar­cowa data Dnia Mężczyzny w Polsce nie jest przy­pad­kowa. W Koś­ciele katolickim na ten dzień przy­pa­da wspom­nie­nie 40 Świę­tych Męczen­ników z Sebasty.

Alter­naty­w­na data  – 30 wrześ­nia – Dzień Chłopa­ka jest przy­pad­kowa. Roz­bieżność w dat­ach obchodów świę­ta „płci brzy­d­kiej” wyni­ka z braku ofic­jal­nego stanowiska wobec dnia. Dni Mężczyzny i Chłopa­ka pow­stały w analogii do Dnia Kobi­et, jed­nak nie są one wpisane w ogól­nonar­o­dowy kalen­darz.

My, dziew­czyny z klasy 7a, przy­go­towałyśmy niespodzian­ki dla naszych kolegów we wrześniu i zaprosiłyśmy ich do wspól­nej zabawy na ognisku kla­sowym. I tak 2 październi­ka klasa 7a baw­iła się na ognisku i świę­towała Dzień Chłopa­ka 🙂
Obe­jrzyj­cie zdję­cia z tej udanej imprezy