Andrzejki

Uwa­ga!!!
W czwartek 30 listopa­da Samorząd Szkol­ny zaprasza wszys­t­kich chęt­nych uczniów do bib­liote­ki szkol­nej (pokój nauczy­ciel­s­ki) z okazji ANDRZEJEK.

Warunk­iem udzi­ału w zabaw­ie jest: 1. przyniesie­nie ze sobą atry­bu­tu czarodzieja/czarodziejki, tj. czap­ki, różdż­ki, zaczarowanego kamienia bądź pierś­cienia itp. Tu zda­je­my się na Waszą wyobraźnię… i 2. wypoży­cze­nie książ­ki, ale nie lek­tu­ry. PRZEWIDZIANE SĄ SŁODKIE CIASTKA Z WRÓŻBĄ W ŚRODKU. Zabawa rozpocznie się na pier­wszej długiej prz­er­wie (11:30 ) i potr­wa przez dwie kole­jne.

ZAPRASZAMY!!!