Żyjmy w świecie wolnym od dymu tytoniowego

Tegoroczne hasło akcji związanej ze Świa­towym Dniem Rzu­ca­nia Pale­nia Tyto­niu brzmi­ało: “Żyjmy w świecie wol­nym od dymu tyto­niowego”.  Z tej okazji 16.11.2017r. zor­ga­ni­zowano w naszej szkole akcję profilaktyczną.

Uczniowie pod kierunk­iem p. Pio­tra Bochenka wykon­ali piękne prace plas­ty­czne nt. pro­fi­lak­tyki i skutków pale­nia tyto­niu. Poczęs­tunek (jabłka, marchewka) zaspon­sorowała Rada Rodz­iców. W przy­go­towa­niu imprezy poma­gały uczen­nice z klasy 7b pod kierunk­iem pielęg­niarki szkol­nej i ped­a­goga. Pielęg­niarka, p. Tekla Pawlicka, roz­maw­iała z ucz­ni­ami nt. szkodli­wości pale­nia tyto­niu i zdrowego stylu życia, a p. Śnieżek z żarskiego SANEPIDU przeprowadz­iła dwie lekcje nt. szkodli­wości pale­nia tyto­niu. Młodzież oceniła, że była to piękna i potrzebna impreza.