Mikołajki w 7b

Klasa 7b postanow­iła mikoła­j­ki spędz­ić na kręgiel­ni. Zmierzyliśmy się tam ze swoi­mi umiejęt­noś­ci­a­mi trafienia kulą w krę­gle, a nie było to łatwe. Każdy miał inną metodę zbi­cia wszys­t­kich bądź jed­nego kręgla. Jerze­mu udało się aż trzykrot­nie zbić za pier­wszym razem wszys­tkie krę­gle.

Wśród dziew­cząt wygrała Jago­da, nato­mi­ast Marcin u chłopców zdobył najwięk­szą ilość punk­tów. Po dobrej zabaw­ie udal­iśmy się na małe jedze­nie, czyli piz­zę. Zad­owoleni i najedzeni wró­cil­iśmy do szkoły. Czekamy już na  przyszłorocznego św. Mikoła­ja i ciekawi jesteśmy tego, co dla nas przy­go­tu­je.
A za tegorocznego dzięku­je­my.