Wigilia szkolna

Uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach pod kierunk­iem nauczy­cieli przy­go­towali wys­tęp artysty­czny wprowadza­jący nas w atmos­ferę zbliża­ją­cych się Świąt Bożego Nar­o­dzenia. Pod­czas uroczys­tości usłyszeliśmy kolędy, frag­menty Pisma św. oraz życzenia. Odwiedził też nas św. Mikołaj z workiem prezen­tów w towarzys­t­wie Śnieżynek.

Za przy­go­towanie imprezy odpowiedzialni byli następu­jący nauczy­ciele: p. Aneta Auguś­cik, p. Mag­dalena Kińska, p. Mał­gorzata Matkowska, p. Izabela Par­tyka i p. Piotr Bochenek.