Przegląd Teatrów Profilaktycznych

12.12.2017 odbył się XII Przegląd Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowany przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpracy Żarskiego Domu Kul­tury. Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaan­gażowaniem przy­go­towywali się do wys­tępu pod okiem pani Jolanty Bujak i wspar­ciu pani Joanny Kiapśni.

W przeglądzie brały udział wszys­tkie żarskie szkoły pod­sta­wowe, ale to uczniowie z klasy VIb wywal­czyli I miejsce. Wys­tąpili przepięknie! Gratulacje!!!

Więcej zdjęć zna­jdziecie TUTAJ