Przegląd Teatrów Profilaktycznych

12.12.2017 odbył się XII Przegląd Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowany przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpra­cy Żarskiego Domu Kul­tu­ry. Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaan­gażowaniem przy­go­towywali się do wys­tępu pod okiem pani Jolan­ty Bujak i wspar­ciu pani Joan­ny Kiapśni.

W przeglądzie brały udzi­ał wszys­tkie żarskie szkoły pod­sta­wowe, ale to uczniowie z klasy VIb wywal­czyli I miejsce. Wys­tąpili przepięknie! Grat­u­lac­je!!!

Więcej zdjęć zna­jdziecie TUTAJ