Taneczna współpraca

Od ośmiu lat rozwija się współpraca pomiędzy zespołami tanecznymi z Żar i Weiswasser. Jej efek­tem są cyk­licznie odby­wa­jące się fes­ti­wale tańca współczes­nego. W roku 2017 VIII Pol­sko– Niemiecki Fes­ti­wal Tańca dla Dzieci i Młodzieży odbył się 25 marca. Impreza była efek­tem pro­jektu finan­sowanego z Eurore­gionu „Nysa”.

Part­nerami są Klub Tańca Sportowego „Piruet” oraz Sto­warzysze­nie Miasta Weißwasser. Od wielu lat insty­tucje współpracują ze sobą w dziedzinie artysty­cznej (taniec współczesny) i doskonale­nia umiejęt­ności językowych dzieci i młodzieży. Przewidziana jest kon­tynu­acja part­nerstwa w dziedzinie orga­ni­za­cji następ­nych edy­cji fes­ti­wali, warsz­tatów tanecznych oraz obozów szkoleniowych.

W cza­sie wakacji, od 2 do 9 lipca 2017 roku w Jag­niątkowie, urokli­wej dziel­nicy Jele­niej Góry tancerki w Żar i Weißwasser uczes­niczyły w I Polsko-Niemieckim Obozie Tanecznym. 35 osobowa grupa doskon­al­iła umiejęt­ności taneczne pod czu­jnym okiem spec­jal­istów w dziedzinie tańca współczes­nego, baletu i akro­batyki. W wol­nych chwilach dziew­częta zwiedzały mal­own­icze oko­lice Jele­niej Góry.

Tego typu pro­jekty umożli­wiają wzmoc­nie­nie współpracy part­ner­skiej pomiędzy insty­tuc­jami z pogranicza polsko-saksońskiego. Real­izu­jąc poszczególne zada­nia i dzi­ała­nia part­nerzy tworzą innowa­cyjną formę edukacji kul­tur­al­nej poprzez taniec. Dziecięce i młodzieżowe grupy i zespoły taneczne z pol­s­kich i niemiec­kich szkół, sto­warzyszeń, klubów, domów kul­tury i teatrów mają okazję do prezen­tacji włas­nego dorobku artysty­cznego, poz­na­nia umiejęt­ności rówieśników z zagranicy i naw­iąza­nia przy­jaźni. Dla opiekunów grup i ped­a­gogów tańca takie imprezy stwarzają możli­wość wymi­any spostrzeżeń i pomysłów doty­czą­cych pracy z dziecię­cymi i młodzieżowymi zespołami.

Pro­jekty wpisują się w dziedziny pri­o­ry­te­towe: Kul­tura Edukacja i Wiedza w dzi­ałanie: rozbu­dowa współpracy w zakre­sie wychowa­nia i edukacji i rozwój kom­pe­tencji językowych oraz Wspieranie Współpracy Trans­granicznej w dzi­ałanie: tworze­nie i wzmac­ni­anie pow­iązań transgranicznych.