Chemia jest fajna! – Nowoczesna Edukacja

Pro­jekt współ­fi­nan­sowany przez Unię Europe­jską w ramach Region­al­nego Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Lubuskie 2020 współ­fi­nan­sowanego z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego.

Oś pri­o­ry­te­towa 8 – Nowoczes­na Edukac­ja

W ramach pro­jek­tu „Poprawa jakoś­ci ksz­tałce­nia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 28 lutego naszą szkołę odwiedz­iły panie z Cen­trum Chemii w Małej Skali z Toru­nia. Przeprowadz­iły z ucz­ni­a­mi klas gim­naz­jal­nych warsz­taty chemiczne. W cza­sie zajęć radoś­ci i emocji było co niemi­ara.

Okaza­ło się, że zwykła klamer­ka do bielizny jest świet­ną łapą do probówek, a pod­grzewacz do herbaty to nieza­stą­pi­ony pal­nik. Fani „Gry o Tron” (i nie tylko) nie kryli fas­cy­nacji zielonym ogniem ze swo­jego włas­nego zielonego smo­ka. Dostal­iśmy również przepis na szy­bkie pom­noże­nie gotów­ki. Jak to łat­wo zro­bić z 1 groszów­ki 10 groszy. Niek­tórzy maw­ia­ją „magia”, my mówimy „to tylko chemia”.  Miłośni­cy wybuchów też wys­zli zad­owoleni: dwie szpil­ki, bate­ria, woda… i PYK, strze­lal­iśmy z wodoru aż miło. Na koniec dla wszys­t­kich uczniów na hali sportowej odbył się pokaz efek­townych ekspery­men­tów. W skali makro doświad­czenia były jeszcze bardziej imponu­jące. Kole­jne warsz­taty w czer­w­cu, a my już nie może­my się doczekać. Chemia jest faj­na!

Zobacz zdję­cia