Młodzież zapobiega pożarom

14 marca br. uczniowie szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych brali udział w miejskim konkur­sie „Młodzież zapo­b­iega pożarom”. Do dal­szego etapu zak­wal­i­fikowali się przed­staw­iciele naszej szkoły z klas gim­naz­jal­nych: Emil Krupowies z kl. 3E i Emilia Żelazek z kl. 3B. Zwycięska para przy­go­towywała się do konkursu pod opieką nauczy­ciela tech­niki, pani Marzeny Polit.