Młodzież zapobiega pożarom

14 mar­ca br. uczniowie szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych brali udzi­ał w miejskim konkur­sie „Młodzież zapo­b­ie­ga pożarom”. Do dal­szego eta­pu zak­wal­i­fikowali się przed­staw­iciele naszej szkoły z klas gim­naz­jal­nych: Emil Krupowies z kl. 3E i Emil­ia Żelazek z kl. 3B. Zwycięs­ka para przy­go­towywała się do konkur­su pod opieką nauczy­ciela tech­ni­ki, pani Marzeny Polit.