Mamy Laureatkę!

Miło nam poin­for­mować, że Emil­ia Żelazek została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkur­su Przed­miotowego z Języ­ka Pol­skiego dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2016/2017 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty.

Uczen­ni­ca klasy III b prze­brnęła przez trzy etapy pisem­nej rywal­iza­cji, pod­czas których musi­ała napisać wypra­cow­a­nia oraz wykazać się doskon­ałą zna­jo­moś­cią lit­er­atu­ry. Pod­czas ostat­niego eta­pu Emil­ia pisała pracę doty­czą­ca prob­le­mu władzy. Jej tem­at brzmi­ał: “Władza odczłowiecza ludzi” (Bias Priene). Słowa greck­iego mędr­ca potrak­tuj jako pod­stawę inter­pre­tacji utworu Adama Zaga­jew­skiego „Małpy”. Nasza Lau­re­at­ka w swo­jej pra­cy musi­ała dokon­ać inter­pre­tacji utworu poe­t­y­ck­iego oraz uwzględ­nić w niej różne kon­tek­sty lit­er­ack­ie i naw­iąza­nia. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!