Olimpiada Bio-Pol

14 marca 2018r. uczen­nice klas trze­cich (gim­naz­jal­nych) wzięły udział w drugiej edy­cji konkursu zwanego mini olimpiadą BIO-POL. Celem konkursu była: pop­u­laryza­cja wiedzy o płazach i gadach Pol­ski, zna­jo­mość nazw gatunkowych płazów i gadów wys­tępu­ją­cych w naszym kraju oraz uświadomie­nie uczniom znaczenia zachowa­nia bioróżnorod­ności dla praw­idłowego funkcjonowa­nia ekosys­temu. Orga­ni­za­torem konkursu był Klub Eko­log­iczny przy I LO im. B. Prusa w Żarach. Konkurs został objęty Hon­orowym Patronatem Starostwa Powia­towego i spon­sorowany przez mikrodotację pani Bur­mistrz Danuty Madej.


Rywal­iza­cja składała się z dwóch etapów: testu i części prak­ty­cznej. Były też warsz­taty. Naszą szkołę reprezen­towały: Mał­gorzata Chudzik z klasy 3c, Monika Rewaj z klasy 3c i Zuzanna Mis­toń. Do konkursu przy­go­towała je p. Grażyna Krajzewicz.