Oswajamy ze szkołą

22 mar­ca br. odbyło się, w ramach cyk­lu „OSWAJAMY ZE SZKOŁĄ”, drugie spotkanie z rodzi­ca­mi dzieci, które od 1 wrześ­nia będą uczęszcza­ły do naszej szkoły. Jego kon­cepcją było uświadomie­nie rodz­i­com, że szkoła NIE TYLKO UCZY, ale rozwi­ja małe i duże tal­en­ty dzieci.

Zaję­cia dodatkowe prowad­zone w naszej placów­ce mają wspier­ać wszech­stron­ny rozwój każdego dziec­ka. Zachę­camy do obe­jrzenia fotorelacji ze spotka­nia.

Serdecznie zaprasza­my dzieci i ich rodz­iców na kole­jne spotka­nia:
10 kwiet­nia i 16 maja — spotka­nia dla dzieci,
6 czer­w­ca - spotkanie dla rodz­iców.

Gale­ria