Pomaganie jest fajne!

Szkol­ny Klub Wolon­tariatu zor­ga­ni­zował konkurs plas­ty­czny dla klas I – III. Zadanie pole­gało na stworze­niu plakatu pro­mu­jącego ideę poma­gania innym. W swoich pra­cach uczest­ni­cy pokaza­li, że poma­gać moż­na na wiele sposobów, np. wyprowadza­jąc psy ze schro­niska, poma­ga­jąc w zaku­pach starszym osobom czy tłu­macząc koledze niezrozu­mi­ały dla niego tem­at.

Autorzy wyróżnionych prac:

1 miejsce – Kor­nelia Tutaj

2 miejsce – Amelia Kowzan

3 miejsce – Mar­ta Frątczak, Dominik Pudzianows­ka

Wyróżnienia: Lau­ra Sokals­ka, Dominik Robaszews­ki, Hubert Tokar­czuk

Grat­u­lu­je­my zwycięz­com i przy­pom­i­namy, że każdy z nas może zro­bić coś dobrego dla innych.

Poma­ganie jest fajne!

Gale­ria zdjęć