Poznajemy Ojcowiznę

W Urzędzie Mias­ta odbyło się pod­sumowanie finału powia­towego OMKK „Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę”. Uczniowie pod opieką Pani Mał­gorzaty Róży­ck­iej przy­go­towali prace mul­ti­me­di­alne:
— Julia Rab­ie­ga — „Niez­nane wcześniej przez mnie Kunice” – pra­ca zak­wal­i­fikowana na etap wojew­ódz­ki,


— Julia Woźni­ca — „Moja mała Ojczyz­na jest częś­cią Pol­s­ki” — II miejsce,
— Julia Sosińs­ka i Mał­gorza­ta Chudzik — „Spac­er po Żarach ślada­mi his­torii” – V miejsce.

Kacper Mali­nows­ki z klasy 3b przy­go­tował pracę pod kierunk­iem Pani Ire­ny Flit­ty pt. „Moje życie i przy­go­da rozpoczęły się w Żarach”, która zajęła III miejsce.
Nagrodzeni uczniowie zostali uhonorowani dyplo­ma­mi i nagro­da­mi, które wręcza­ła Pani Bur­mistrz Danu­ta Madej oraz Pan Olaf Napiórkows­ki. Pani Bur­mistrz podz­iękowała także nauczy­cielom, wręcza­jąc im także dyplom i upominek.
Wszys­tkim uczest­nikom grat­u­lu­je­my. Zachę­camy też do szuka­nia inspiracji do napisa­nia prac w kole­jnej edy­cji konkur­su.

Gale­ria