Żarski Sejmik Krajoznawczy

21.03.2018r. w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego uczest­niczyliśmy w VIII Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym pod hasłem „Mija­jące Kra­jo­brazy, czyli budowanie pol­skoś­ci na Zie­mi Żarskiej”.

W jego trak­cie Pan Krzysztof Jer­sak przed­staw­ił his­torię koś­cioła w Straszowie, a Pan Jacek Jaku­bi­ak przeniósł nas w lata 50–60, gdzie zobaczyliśmy dawne fotografie żars­kich ulic, szkół i budynków. Na zakończe­nie, Pani Elż­bi­eta Łobacz-Bącal, przy­pom­ni­ała postać Oby­wa­tela Żar – Komen­dan­ta Józe­fa Błaszczy­ka.
W piątek z kolei, 23.03.2018r., uczniowie z klasy 6b oraz uczest­ni­cy OMKK wysłuchali w sali kon­fer­en­cyjnej UM opowieś­ci dr Mar­ka Fem­la­ka o maskotce 105 szpi­ta­la Ośliczce Baśce, której pier­wow­zorem było prawdzi­we zwierzę. Nato­mi­ast dr Tomasz Fet­z­ki zaśpiewał piosen­ki pow­stańcze, próbu­jąc zachę­cić również do tego wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Na zakończe­nie Pan Adam Masiows­ki z Kre­sowego Towarzyst­wa Turysty­czno — Kra­joz­naw­czego z Żar przed­staw­ił „His­torię jed­nego sztan­daru”. Dowiedzieliśmy się m.in. tego, że niek­tóre ele­men­ty sztan­daru zachowały się do dziś.
Pani Bur­mistrz Danu­ta Madej wręczyła Huber­towi Jur­cowi z klasy 6b legi­t­y­mację PTTK.

Gale­ria