Zawody w pływaniu

26.03.2018r. na base­nie WODNIK odbyły się mis­tr­zost­wa żars­kich szkół pod­sta­wowych w pły­wa­niu, w których reprezen­towały nas zespoły dziew­cząt i chłopców. Skład dziew­cząt: Katarzy­na Jan­ic­ka, Nina Gór­na, Vik­to­ria Czech. Skład chłopców: Bar­tosz Dziok, Hubert Jurec, Hubert Resz­ka, Mateusz Opal­ińs­ki, Kon­rad Krauze.

Oto wyni­ki:

- w sty­lu grz­bi­etowym, Hubert Resz­ka i Hubert Jurec, odpowied­nio zajęli drugie i trze­cie miejsce,
- sztafe­ta chłopców w składzie (Dziok, Krauze, Jurec, Resz­ka) zajęła trze­cie miejsce.
W ogól­nej klasy­fikacji dziew­czę­ta upla­sowały się tuż za podi­um, a chłop­cy zdobyli brą­zowe medale. Grat­u­lu­je­my!