Obóz w Nowej Rudzie

Gru­pa lekkoatletów z klas sportowych, będą­ca członka­mi kadr wojew­ódz­kich, prze­by­wa na obozie w Nowej Rudzie, gdzie w bard­zo dobrych warunk­ach przy­go­towu­je się do nad­chodzącego sezonu.