Dzień Ziemi

W niedzielę, 22 kwiet­nia 2018r. obchodz­ić będziemy Dzień Zie­mi. Włączyliśmy się w akcję oczyszcza­nia naszej plan­e­ty z ogrom­nej iloś­ci alu­min­iowych puszek porzu­canych, gdzie popad­nie. Zebral­iśmy 60 kg tego surow­ca. Wszys­tkim, którzy uczest­niczyli w akcji serdecznie dzięku­je­my.

Udało nam się zebrać także 5 dużych worków plas­tikowych nakrętek. Pamię­ta­jmy, aby brać odpowiedzial­ność za zanieczyszczanie środowiska nie tylko w Dniu Zie­mi. Moż­na to robić między inny­mi poprzez ponowne wyko­rzysty­wanie i recyk­ling opakowań wyko­nanych z tworzyw sztucznych, a także rezyg­nowanie lub ograniczanie korzys­ta­nia z plas­tikowych opakowań, gdy mamy oczy­wiś­cie taką możli­wość. Dba­jmy o naszą matkę, Ziemię!