Nina Pawłow Finalistką Konkursu “Młody Biblista”

13 kwiet­nia, uczen­ni­ca klasy III b gim­naz­jal­nej, Nina Pawłow, wzięła udzi­ał Finale II Edy­cji Diecez­jal­nego Konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej Młody Bib­lista 2017/2018 Dzieje Apos­tol­skie. Uzyskała wyma­ganą liczbę punk­tów, dlat­ego otrzy­ma tytuł final­ist­ki, wpis na świadectwie oraz stosowne zaświad­cze­nie z kura­to­ri­um. Grat­u­lu­je­my!