Egzamin gimnazjalny 2018

Egza­min gim­naz­jal­ny 2018 — dzień pier­wszy. Dzisi­aj uczniowie zmierzyli się z his­torią, wos-em i językiem pol­skim. Jutro egza­min z matem­aty­ki i przed­miotów przy­rod­niczych, w piątek część językowa. POWODZENIA!!! Nauczy­ciele trzy­ma­ją za Was kciu­ki!!!!

Gale­ria