Finał Wojewódzki w sztafetowych biegach przełajowych

16 kwiet­nia, w Babi­moś­cie, odbył się Finał Wojew­ódz­ki w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych. Świet­nie w tych zawodach zaprezen­towały się zespoły „Piąt­ki”. Nasze dziew­czę­ta zostały Mis­trzy­ni­a­mi wojew­ództ­wa lubuskiego.

Druży­na ze sportowych klas lekkoatle­ty­cznych pobiegła w składzie: Zuzan­na Mis­toń, Emil­ia Żelazek, Adri­an­na Kwiatkows­ka, Natalia Czech, Natalia Kędzier­s­ka, Anna Caruk, Anna Śred­ni­awa i Aga­ta Hadrosek. W nagrodę nasze dziew­czę­ta pojadą 25 kwiet­nia na Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych, które odbędą się w Gar­czynie (woj. pomorskie). W grupie chłopców do pełni szczęś­cia zabrakło naprawdę niewiele, Mateusz Murias wybiegł na ostat­nią zmi­anę ze sporą stratą, jed­nak dzię­ki niemu przewa­ga do prowadzącej szkoły zmniejsza­ła się z każdym metrem i ostate­cznie na linii mety wyniosła tylko 2 s. Tytuł Wicemistrzów Wojew­ództ­wa po takiej walce to jed­nak coś!!! Nasi chłop­cy pobiegli w składzie: Eryk Klimek, Michał Machu­lak, Kamil Bier­nat, Daw­id Ardeli, Paweł Hirsch, Daw­id Rewaj, Fil­ip Radz­im­s­ki i Mateusz Murias. Wśród najmłod­szych roczników (2005 i młod­si) w zwodach wys­tar­towały nasze dziew­czę­ta, które ukończyły zma­gania na 7 miejs­cu. Grat­u­lac­je!!!

Gale­ria zdjęć