Nasze dziewczęta najlepsze w piłce nożnej!

24 kwiet­nia na sta­dion­ie Syre­na odbył się Turniej “5” piłkars­kich dziew­cząt w ramach Igrzysk Dzieci na szczeblu miejskim. W zawodach star­towało pięć szkół pod­sta­wowych. Nasze dziew­czę­ta okaza­ły się najlep­sze, wygry­wa­jąc wszys­tkie mecze: z SP‑1 7:0, SP‑2 5:2, SP‑3 5:0 i SP-10 8:0.

Drugie miejsce z dorobkiem 7 pkt. zajęła SP‑2, trze­cie z 7 pkt. SP‑3 (gorszy bilans bramkowy od SP‑2), czwarte SP-10 z 3 pkt., piąte SP‑1 bez pkt. Zwycięs­ki zespół reprezen­towały: Gawlak Kor­nelia, Gór­ni­ak Oli­wia, Kloc Karoli­na, Koza­kiewicz Natalia, Pawlic­ka Amelia, Pioś Emil­ia, Popows­ka Wik­to­ria, Sier­ak Emil­ia. Grat­u­lu­je­my!