Konkurs Pięknego Czytania

16 kwiet­nia 2018 r. w Naszej Szkole odbyła się kole­j­na, szes­nas­ta już edy­c­ja Konkur­su „Pięknego Czy­ta­nia”. O godzinie 8:10, w budynku przy uli­cy Częs­to­chowskiej , w udeko­rowanej na tę okazję sali nr 46, zebrało się jury w składzie: pani wicedyrek­tor Mag­dale­na Płaza, pani Iwona Adami­ak, nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skiego i his­torii oraz pani bib­liotekar­ka, Urszu­la Świd­kiewicz.

Zawod­nika­mi byli przed­staw­iciele uczniów każdej klasy wyłonieni pod­czas elim­i­nacji kla­sowych. Pub­liczność, która licznie przy­była, dopin­gowała i nagradza­ła brawa­mi swoich fawory­tów. Pani wicedyrek­tor Mag­dale­na Płaza pod­kreśliła, że konkurs ten wpisał się na stałe w trady­cję szkoły i stwierdz­iła jed­nocześnie, że obcow­anie z książką uczy i daje wiele radoś­ci. Uczest­ni­cy dziel­nie ze sobą rywal­i­zowali. Czy­ta­ją­cy zwracali szczegól­ną uwagę na dykcję, poprawny akcent i intonację oraz płyn­ność czy­ta­nia. Pod­czas konkur­su wyko­rzys­tano frag­men­ty książek, które moż­na wypoży­czyć w bib­liotece szkol­nej. Były to między inny­mi: „Niez­nane przy­gody Mikoła­j­ka”- Rene Gościn­ny, „Buba”- Bar­bary Kos­mowskiej, „Baśnie Bar­da Beedlea” ‑J.K.Rowling.
Uznanie jurorów i pub­licznoś­ci zdobyli: Weroni­ka Adam­czews­ka z klasy 1a, Natalia Gbyl z 3d i Jan Woj­ciechows­ki z klasy 5b .
Wszyscy uczest­ni­cy konkur­su otrzy­mali pamiątkowe dyplomy, zaś wyróżnieni uczniowie nagrody książkowe.

Gale­ria zdjęć