Obóz w Lloret de Mar

Uczniowie z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych prze­by­wali na obozie kadry w Lloret de Mar (Hisz­pa­nia), gdzie przy­go­towywali się do nad­chodzącego sezonu. Nina, Emil­ka, Zuzia i Mateusz wspól­nie z zawod­nika­mi z Gor­zowa Wlkp.i Bojanowa ostro trenowali przed najbliższy­mi star­ta­mi.

3 maja, tuż po powro­cie z Hisz­panii, wspól­nie ze swoi­mi kolega­mi z klas sportowych zaprezen­towali się na Mityn­gu Ogólnopol­skim w Słu­bi­cach.

Gale­ria