Lubuski Konkurs Grafiki Komputerowej

27 kwiet­nia br. w Wojew­ódzkim Ośrod­ku Ruchu Dro­gowego w Zielonej Górze odbyło się pod­sumowanie Lubuskiego Konkur­su Grafi­ki Kom­put­erowej dla uczniów szkół pod­sta­wowych – IX edy­c­ja: “Bez­pieczny motorow­erzys­ta nigdy nie jeździ bez uprawnień”. Do oce­ny nadesłano 53 prace uczniów z klas IV-VII szkół pod­sta­wowych z woj. lubuskiego.

Zgod­nie z Reg­u­laminem Lubuskiego Konkur­su Grafi­ki Kom­put­erowej Komis­ja konkur­sowa postanow­iła przyz­nać tytuł Lau­re­a­ta naszej uczen­ni­cy z klasy VII, Aga­cie Lenkowskiej, która zwycięską pracę tworzyła pod opieką p. Aliny Tkacz.