Matematyka da się lubić

Uczniowie klas gim­naz­jal­nych kole­jny już raz zma­gali się z matem­atyką w II etapie konkur­su szkol­nego „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”. Każ­da klasa miała dostar­czyć rebusy, zagad­ki lub krzyżów­ki matem­aty­czne. Rywal­iza­c­ja odby­wała się drużynowo „Spry­tne obliczenia” i indy­wid­u­al­nie – na smart­fonach.

Gale­ria zdjęć