Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy- etap wojewódzki

24 kwiet­nia 2018r. odbył się wojew­ódz­ki etap XLVI Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turysty­czno-Kra­joz­naw­czego. Szkołę Pod­sta­wową nr 5 w Żarach reprezen­towały trzy drużyny: „Borowi­ki” w składzie: Zuzan­na Pilas, Hubert Jurec, Dami­an Foł­tyn (opiekun: pan Mirosław Kucz­ma), „Biedron­ki” — Joan­na Bączkows­ka, Alek­san­dra Jobczyk-Kli­mas i Mile­na Tom­czyk (opiekun: pani Kami­la Krzemińs­ka-Bielak) i „Trój­ka” (klasy gim­naz­jalne) w składzie: Niko­la Dziery­bko, Olivi­er Wojnic­ki i Michał Lechoc­ki (opiekun: pani Mał­gorza­ta Róży­c­ka).

Konkurs składał się z dwóch etapów: teo­re­ty­cznego — tes­tu wiedzy oraz prak­ty­cznego: marsz na ori­en­tację, samary­tan­ka, turysty­czne ABC i rowerowy tor przeszkód. Był to bard­zo trud­ny i wszech­stron­ny turniej wyma­ga­ją­cy współpra­cy w zes­pole i dużej wiedzy. Ogłosze­nie wyników 14 maja, na które z niecier­pli­woś­cią czekamy.

Gale­ria zdjęć