Międzyszkolny Turniej Pięknego Czytania

27 kwiet­nia br., w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach, odbył się XIII Międzyszkol­ny Turniej Pięknego Czy­ta­nia. Naszą szkołę reprezen­towali: Natalia Gbyl (klasy IIIII), Jan Woj­ciechows­ki (klasy IVVII) oraz Maja Kowal­s­ka (klasy gim­naz­jalne).


Wszyscy uczniowie pięknie przeczy­tali przy­go­towane tek­sty oraz frag­men­ty książek zapro­ponowane przez orga­ni­za­torów konkur­su. Udowod­nili tym samym, że miłość do książek jest wciąż żywa wśród dzieci i młodzieży. Na szczególne grat­u­lac­je zasłużyła Maja Kowal­s­ka, która zak­wal­i­fikowała się do XIX Przeglą­du Mis­trza Pięknego Czy­ta­nia „Baśniowo? Fan­tasty­cznie!” w Zielonej Górze.
Trzy­mamy kciu­ki i życzymy powodzenia!