Powiatowa Olimpiada Młodzieży-Igrzyska Dzieci

10 maja br., w Lub­sku, odbyła się Powia­towa Olimpia­da Młodzieży-Igrzys­ka Dzieci w szóstkach piłkars­kich dziew­cząt. Zwycięzcą zawodów została nasza szkoła. Zespół reprezen­towały: Gawlak Kor­nelia, Gór­ni­ak Oli­wia, Kloc Karoli­na, Koza­kiewicz Natalia, Mik­las Wik­to­ria, Pawlic­ka Amelia, Pioś Emil­ia, Popows­ka Wik­to­ria, Sier­ak Emil­ia. Opiekunem zespołu jest Euge­niusz Gabas. Grat­u­lu­je­my!!!