Konkurs historyczny

26 kwiet­nia 2018r. odbył się w naszej szkole konkurs his­to­ryczny z okazji 227 roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Tem­atem prze­wod­nim w związku z tym były „Cza­sy Sej­mu Wielkiego”. W konkur­sie brały udzi­ał 3‑osobowe drużyny reprezen­tu­jące klasy drugie. Uczniowie mieli do rozwiąza­nia krzyżów­ki, udzielali odpowiedzi na pyta­nia oraz rozpoz­nawali posta­cie i dzieła malarskie tego okre­su.

Klasy były dobrze przy­go­towane, sprawnie udzielały odpowiedzi, ale najlep­sza okaza­ła się reprezen­tac­ja klasy 2c w składzie: Pauli­na Maziarz, Julia Bory­s­ionek i Kuba Szkud­larek. Drugie miejsce zajęła klasa 2e — Wik­to­ria Chop­cian, Jago­da Urbańs­ka, Mar­ty­na Olak, nato­mi­ast trze­cie miejsce 2d reprezen­towana przez Błaże­ja Kraw­czy­ka, Daw­i­da Burzyńskiego i Rafała Szy­mańskiego. Następ­ne miejs­ca zajęły klasy 2a i 2b. Uczniowie biorą­cy udzi­ał w konkur­sie otrzy­mali nagrody rzec­zowe ufun­dowane przez Radę Rodz­iców.