Spotkanie z Przedszkolakami i Ich Rodzicami

16 maja kole­jny raz odwiedz­iły nas przed­szko­la­ki wraz z rodzi­ca­mi. Przys­zli uczniowie klas pier­wszych brali udzi­ał w zaję­ci­ach wokalno — tanecznych. Dzieci pod­czas zabaw ćwiczyły emisję gło­su i grę na instru­men­tach perkusyjnych. Nauczyły się frag­men­tu piosen­ki pt. “Zaczarowany fortepi­an” w połącze­niu z ukła­dem tanecznym. Spotkanie zakończyło się prezen­tacją dla rodz­iców.

Gale­ria zdjęć