Mikrusy z wyróżnieniem — Balladyna 2018

11.05.2018 r. grupa teatralna Mikrusy reprezen­towała naszą szkołę w Powia­towym Przeglądzie Teatrów Dziecię­cych Bal­la­dyna 2018, który odbył się w sali wid­owiskowej Luna. Za swój spek­takl pt. “Zamieszanie w krainie bajek” zespół otrzy­mał wyróżnienie.