Mikrusy z wyróżnieniem — Balladyna 2018

11.05.2018 r. gru­pa teatral­na Mikrusy reprezen­towała naszą szkołę w Powia­towym Przeglądzie Teatrów Dziecię­cych Bal­la­dy­na 2018, który odbył się w sali wid­owiskowej Luna. Za swój spek­takl pt. “Zamieszanie w krainie bajek” zespół otrzy­mał wyróżnie­nie.