Finał akcji “Pola Nadziei”

Jesienią nasza szkoła brała udzi­ał w III edy­cji akcji „Pola Nadziei dla Hos­picjum św. Bra­ta Alber­ta”. Zbier­al­iśmy wtedy pieniądze na rzecz chorych. 16 maja br. uczniowie z klasy 5a oraz wolon­tar­iusze z klas gim­naz­jal­nych uczest­niczyli w spotka­niu pt. „ISKIERKI NADZIEI” będą­cym finałem prowad­zonej akcji.

Uczniowie przy­go­towali tem­aty­czne trans­par­en­ty oraz stro­je w kolorze żół­tym. Wyrazili tym samym sol­i­darność z osoba­mi chory­mi oraz radość płynącą z poma­gania innym.

Gale­ria