Julia Rabiega Laureatką

15 maja w Sali Kolum­nowej Urzę­du Marsza­łkowskiego w Zielonej Górze odbyło się pod­sumowanie wojew­ódzkiego finału Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkur­su Kra­joz­naw­czego Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę. Konkurs zachę­ca młodzież do poz­nawa­nia wartoś­ci przy­rod­niczych i kul­tur­owych Zie­mi Ojczys­tej. Julia Rab­ie­ga z klasy VII została jego lau­re­atką. Nagrodę przyz­nano za pracę o walo­rach środowiskowych i region­al­nych Małej Ojczyzny pt. “Niez­nane wcześniej przeze mnie Kunice”. Grat­u­lac­je!