Z wizytą w w Annahȕtte

” Na tropie region­al­nego charak­teru”- taki tytuł nosił pro­jekt pol­sko- niemieck­iej wymi­any uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów a Grund­schule w Annahȕtte. Pro­jekt był współ­fi­nan­sowany ze środ­ków UE za pośred­nictwem Eurore­gionu Spre­wa- Nysa- Bóbr.

8 czer­w­ca gru­pa naszych uczniów, wraz z opieku­na­mi, udała się z wiz­ytą do Grund­schule w Annahȕtte- Niem­cy. Celem naszego spotka­nia było kon­tyn­uowanie przy­ja­ciel­skiej więzi pomiędzy obu szkoła­mi oraz zapoz­nanie z region­al­ną przy­rodą i kra­jo­brazem. Zostal­iśmy zaproszeni na wycieczkę do parku przy­rod­niczego “Grȕn­haus”, w którym obser­wowal­iśmy rozwi­ja­jącą się faunę i florę na wykopaliskach pokopal­ni­anych. Uczest­ni­cy pro­jek­tu zapoz­nali się prob­le­mem, który pow­stał na skutek wydoby­cia węgla brunatnego oraz pro­jek­ta­mi zagospo­darowa­nia tych terenów.

W dal­szej częś­ci spotka­nia wybral­iśmy się na wycieczkę do Okotanii — miejs­ca spędza­nia cza­su wol­nego przez całą społeczność Annȕahtte. Tam też odbyły się wspólne zaję­cia pod­czas, których ozd­abi­al­iśmy dom­ki dla ptaków oraz zabawy inte­gra­cyjno — ruchowe. Na koniec naszej wyciecz­ki wymie­nil­iśmy się naszy­mi wraże­ni­a­mi z wiz­y­ty i spostrzeże­ni­a­mi doty­czą­cy­mi potrze­by ochrony środowiska. Koniec spotka­nia trady­cyjnie zakończyliśmy, wypuszcza­jąc w świat balony, ogłasza­jące naszą współpracę. Pełni pomysłów na dal­szą współpracę, nowych zna­jo­moś­ci i przy­jaźni wró­cil­iśmy do domu.

Zdję­cia