Wycieczka do biblioteki

Gru­pa uczniów z klas I – III 12.06.2018r. uczest­niczyła w wycieczce do Bib­liote­ki Miejskiej w Żarach. Dzieci zwiedz­iły budynek bib­liote­ki oraz dowiedzi­ały się, jakie możli­woś­ci daje im ta insty­tuc­ja. Poza wypoży­czaniem książek i czy­taniem ich na miejs­cu w bib­liotece moż­na bowiem bezpłat­nie sko­rzys­tać z kom­put­era, wziąć udzi­ał w ciekawych zaję­ci­ach, np. w cza­sie wakacji i ferii, a nawet zaprezen­tować swój tal­ent na włas­nej wys­taw­ie.

Następ­nie uczniowie obe­jrzeli przed­staw­ie­nie pt. „Piraci z Karaibów” przy­go­towane przez dzieci z Przed­szko­la nr 2. Po zakończe­niu spotka­nia był czas na chwilę odpoczynku i słod­ki poczęs­tunek. Wraca­jąc, dzieci zwiedz­iły jeszcze szkol­ną bib­liotekę na ul. Okrzei 19, która dla uczniów klas III od wrześ­nia stanie się miejscem kon­tak­tu z książką.

Zdję­cia