Mistrzyni Pięknego Czytania

W dni­ach od 16.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w Wojew­ódzkiej i Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej im. C. Nor­wi­da w Zielonej Górze w odd­ziale dla dzieci Bib­liote­ka Pana Klek­sa trwały przesłucha­nia uczest­ników XIX KONKURSU MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA  “BAŚNIOWO? FANTASTYCZNIE!”.

Przesłucha­nia gim­naz­jal­istów odby­wały się w dni­ach 23 i 24 maja. Uczest­ni­cy przed pub­licznoś­cią oraz juro­ra­mi zaprezen­towali frag­ment z wylosowanej książ­ki. Naszą szkołę reprezen­towała uczen­ni­ca klasy 3 „a” – Maja Kowal­s­ka, którą do konkur­su przy­go­towywała jej nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skiego pani Mał­gorza­ta Ostrows­ka. Maja, jako jedy­na uczen­ni­ca żars­kich gim­nazjów, otrzy­mała tytuł Lau­re­a­ta – Mis­trza Pięknego Czy­ta­nia. W dniu 20 czer­w­ca o godzinie 17.00 w Bib­liotece Pana Klek­sa w Zielonej Górze odbędzie się Gala XIX Przeglą­du Mis­trz Pięknego Czy­ta­nia, pod­czas której Mai oraz pozostałym lau­re­atom nagrody wręczać będzie gość spec­jal­ny, pan Andrzej Marek Grabows­ki, autor telewiz­yjnych pro­gramów dla dzieci, książek, sce­nar­iuszy fil­mowych oraz pon­ad 500 piosenek, między inny­mi takich jak np. “Kul­fon, co z ciebie wyrośnie?”, “Wit­a­min­ki” czy “Kro­pel­ka zło­tych marzeń”. Współza­łoży­ciel dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego “Fasol­ki”. Grat­u­lu­je­my Mai sukce­su i życzymy powodzenia w następ­nych konkur­sach!