Dołącz do klasy lekkoatletycznej!

Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 w Żarach im. Pol­s­kich Noblistów, we współpra­cy z MLKS Agros Żary, zaprasza uczniów klas VI do składa­nia podań do klasy o pro­filu lekkoatle­ty­cznym w roku szkol­nym 2018/2019. Poda­nia należy składać do 29 czer­w­ca 2018 r. w sekre­taria­cie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 ul. Okrzei 19 w Żarach.

Pod okiem wyk­wal­i­fikowanej i doświad­c­zonej kadry szkole­niowej, w pełnowymi­arowej hali sportowej i na przyszkol­nych obiek­tach lekkoatle­ty­cznych, oraz na wyre­mon­towanym sta­dion­ie „Syre­na” młodzi ade­p­ci lekkiej atle­ty­ki będą mogli real­i­zować swo­je sportowe marzenia. Dys­ponu­ją­ca cer­ty­fikowanym sprzętem lekkoatle­ty­cznym potrzeb­nym do naucza­nia wszys­t­kich konkurencji lekkoatle­ty­cznych szkoła, uczest­niczy także w pro­gramie „Lekkoatle­ty­ka dla każdego”, co dodatkowo zwięk­sza atrak­cyjność zajęć, prowadz­imy dofi­nan­sowanie do wyjazdów na zawody oraz zgrupowa­nia sportowe.

Tego typu klasy prowadz­imy z duży­mi sukce­sa­mi już od wielu lat. Jesteśmy wielokrot­ny­mi medal­is­ta­mi i final­is­ta­mi zawodów wojew­ódz­kich i ogólnopol­s­kich tylko w roku szkol­nym 2017/18 uczniowie klas lekkoatle­ty­cznych zdobyli w zawodach wojew­ódz­kich 33 medale (w tym 13 zło­tych), nato­mi­ast w zawodach ogólnopol­s­kich zdobyliśmy 13 medali (w tym 5 zło­tych). Wielkim sukce­sem zakończył się start w Mis­tr­zost­wach Pol­s­ki Szkół w Lidze Lekkoatle­ty­cznej, gdzie dziew­czę­ta zdobyły Wicemistr­zost­wo Pol­s­ki!!! Nasi lekkoatle­ci uczest­niczyli w obozach sportowych w Szk­larskiej Porę­bie, Polan­i­cy Zdrój, Nowej Rudzie i w Międzyz­dro­jach.

Wspani­ały kli­mat, jakim może poszczy­cić się Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów, wyso­ki poziom naucza­nia oraz otwarte hory­zon­ty – to gwaranc­ja osiąg­nię­cia sukce­su.

Infor­ma­c­je pod nr 696261430 — ZAPRASZAMY!!!

Pobierz podanie