Miejskie obchody inauguracji roku szkolnego 2018/2019

W naszej szkole odbyła się uroczys­tość miejskiej inau­gu­racji roku szkol­nego 2018/2019. Wśród zapros­zonych goś­ci znaleźli się m.in. Bur­mistrz Żar Danu­ta Madej, wice­bur­mistrz Olaf Napiórkows­ki, ksiądz pro­boszcz Tadeusz Masłows­ki, naczel­nik wydzi­ału Oświaty Kul­tu­ry i Sportu Elż­bi­eta Maj, kom­bat­an­ci, rad­ni miejs­cy i dyrek­torzy żars­kich placówek oświa­towych.

Najważniejsi byli tego dnia uczniowie, szczegól­ni ci, którzy dopiero rozpoczną edukację w naszej szkole. Wielu z nich towarzyszyli rodz­ice. Pod­czas przemówienia pani Dyrek­tor SP5, Mał­gorza­ta Sto­dul­s­ka, naw­iąza­ła do his­torii II wojny świa­towej, a także obchodów 60-lecia pow­sta­nia Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów. Pani Bur­mistrz Danu­ta Madej złożyła życzenia wszys­tkim uczniom i nauczy­cielom na nowy rok szkol­ny 2018/2019. Na zakończe­nie klasy I‑III wypuś­ciły kolorowe balony. Po apelu, wychowaw­cy z ucz­ni­a­mi udali się do sal na spotkanie.

Wszys­tkim uczniom życzymy uśmiechu każdego dnia i samych dobrych ocen.

Gale­ria zdjęć