Dzień Nauczyciela

Uroczys­ta akademia z okazji Dnia Edukacji Nar­o­dowej odbyła się w naszej szkole już w piątek.  Uczniowie przy­go­towali pro­gram artysty­czny, w którym objaw­iło się wiele ich tal­en­tów. Wiedzieliśmy, że dzieci umieją śpiewać, ale ten kabaret! Bra­wo za wprowadze­nie pra­cown­ików SP5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach w dobry humor tuż przed week­en­dem!

Wszys­tkim nauczy­cielom, pra­cown­ikom admin­is­tracji i obsłu­gi składamy najserdeczniejsze życzenia. W niedzielę nagrodzeni nauczy­ciele ode­brali nagrody od Pani Bur­mistrz Danu­ty Madej. Galę wręczenia nagród uświet­nił Ste­fano Ter­razz­i­no. Grat­u­lu­je­my nagrod­zonym i życzymy dal­szych sukcesów.

Zdję­cia

I wys­tęp Alek­san­dra Kalem­by 😉