Dzień Nauczyciela

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Nar­o­dowej odbyła się w naszej szkole już w piątek.  Uczniowie przy­go­towali pro­gram artysty­czny, w którym objaw­iło się wiele ich tal­en­tów. Wiedzieliśmy, że dzieci umieją śpiewać, ale ten kabaret! Brawo za wprowadze­nie pra­cown­ików SP5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach w dobry humor tuż przed weekendem!

Wszys­tkim nauczy­cielom, pra­cown­ikom admin­is­tracji i obsługi składamy najserdeczniejsze życzenia. W niedzielę nagrodzeni nauczy­ciele ode­brali nagrody od Pani Bur­mistrz Danuty Madej. Galę wręczenia nagród uświet­nił Ste­fano Ter­razz­ino. Grat­u­lu­jemy nagrod­zonym i życzymy dal­szych sukcesów.

Zdję­cia

I wys­tęp Alek­san­dra Kalemby 😉