Pasowanie na ucznia

11 października br. w hali Promienia, w pod­niosłej atmos­ferze, odbyła się uroczys­tość pasowa­nia na ucz­nia naszej szkoły. Pod­czas apelu dzieci z klasy Ia i Ib zaprezen­towały pro­gramy artysty­czne – śpiewały, recy­towały i tańczyły. Po ode­bra­niu przyrzeczenia przez Panią Dyrek­tor Mał­gorzatę Sto­dul­ską żak pasował dzieci na uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, a starsi koledzy wręczyli im pamiątkowe tarcze.

Przed­staw­iciele obu klas złożyli pod­pisy na aktach nada­nia gabi­netów. Po zakończe­niu uroczys­tości ślubowa­nia uczniowie udali się do swoich klas, gdzie otrzy­mali prezenty ufun­dowane przez rodziców.

Zdję­cia