Klub Hobbystów

Klub Hob­bystów wznaw­ia dzi­ałal­ność. W miesiącu październiku swo­je zbio­ry zaprezen­towali uczniowie klasy 2a. Paweł pochwal­ił się kolekcją świeżaków, Fil­ip kar­ta­mi z posta­ci­a­mi sławnych piłkarzy, Zuzia pokaza­ła kolekcję bran­so­letek z gumek recep­turek. Tosi pasją jest węd­karst­wo i mogliśmy obe­jrzeć jej puchary, dyplomy, zdję­cia, albumy zdoby­wane pod­czas zawodów węd­kars­kich.

Pier­wsza wys­tawa wzbudz­iła duże zain­tere­sowanie i podziw zwiedza­ją­cych.