Konkurs Pięknego Czytania

Trzy reprezen­tan­t­ki naszej szkoły wzięły udzi­ał w dniu 28 październi­ka br. w Konkur­sie Pięknego Czy­ta­nia, który zor­ga­ni­zowało Towarzyst­wo Przy­jaciół Dzieci z okazji 100-lecia jego ist­nienia. W swo­jej kat­e­gorii wiekowej I miejsce zajęła Natalia Gbyl. Kor­nelia Matrunionek i Mar­ta Tomaszews­ka za swo­je inter­pre­tac­je tek­stów otrzy­mały wyróżnienia. Grat­u­lu­je­my!

Zdję­cia