100-lecie odzyskania niepodległości

9 listopada ucz­cil­iśmy setną rocznicę odzyska­nia niepodległości. Najpierw obe­jrzeliśmy przy­go­towane przez nasze koleżanki i kolegów przed­staw­ie­nie, następ­nie o godzinie 11.11 wspól­nie odśpiewal­iśmy hymn państ­wowy. Przys­tąpil­iśmy także do akcji Czy­tanie dla Niepodległej.

Wspólne spotkanie uczniów i pra­cown­ików było również okazją do pod­sumowa­nia wyników konkursów his­to­rycznych zor­ga­ni­zowanych w naszej szkole z okazji Święta Niepodległości. Nagrody za najpiękniejsze gazetki okolicznoś­ciowe otrzy­mały klasy 3a (gim­nazjum) oraz klasy 4d i 5c. Indy­wid­u­alne wyróżnienia za przepiękne plakaty ode­brali: Alek­san­dra Jabłońska, Marcin Szkud­larek, Kryspin Bochoń, Julia Woźnica, Tomasz Podgórski, Szy­mon Fem­lak, Dawid Korycki, Alek­san­dra Grzeszczyk, Iga Wardęga,Julia Stachów, Jagoda Urbańska.

Święto Niepodległości ucz­cili także najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy nie tylko recy­towali wier­sze i odśpiewali pieśni patri­o­ty­czne, ale także wykon­ali przepiękne kotyliony.

Gale­ria zdjęć