Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka-Kraków 2018

W dni­ach 10–11 listopada 2018 roku odbył się finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosenki Jana Woj­daka”. Na sce­nie nowohuck­iego Cen­trum Kul­tury zaprezen­towało się około 120 najlep­szych młodych artys­tów wyło­nionych z elim­i­nacji, które odby­wały w ośrod­kach kul­tury się na tere­nie kraju.

Wśród final­istów Fes­ti­walu na sce­nie zaprezen­tował się uczeń naszej szkoły. W trze­ciej kat­e­gorii wiekowej od 11 do 13 lat wys­tąpił wokalista sekcji wokalnej „DUO”  Jakub Gontar­czyk z piosenką „Choć nie znam pana ani pani”. Kuba w kon­cer­cie finałowym zaśpiewał bardzo dobrze i otrzy­mał wiele grat­u­lacji od licznie zgro­mad­zonej pub­liczności. Jakub, jako final­ista, otrzy­mał w nagrodę stat­uetkę oraz drobne upominki. W kon­cer­cie galowym zaprezen­tował się na sce­nie z lid­erem zespołu Wawele Janem Woj­dakiem oraz wszys­tkimi final­is­tami w piosence finałowej „Zaczarowany fortepian”.