Energetyczny autobus

14 listopa­da dwie klasy z naszej szkoły odwiedz­iły auto­bus ener­gety­czny, czyli mobilne cen­trum eduka­cyjno-infor­ma­cyjne prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­anom kli­matu. Auto­bus wyposażony był w środ­ki eduka­cyjne doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii, ener­gooszczęd­nego oświ­etle­nia, efek­ty­wnoś­ci ener­gety­cznej i ochrony środowiska.

Obec­ni na pokładzie auto­busu Eksper­ci Kra­jowej Agencji Poszanowa­nia Energii S.A. zaprezen­towali różne rozwiąza­nia pozwala­jące oszczędzać energię i chronić środowisko. Spotkanie bard­zo nam się podobało, powiedzi­ał jeden z uczniów.