Energetyczny autobus

14 listopada dwie klasy z naszej szkoły odwiedz­iły auto­bus ener­gety­czny, czyli mobilne cen­trum edukacyjno-informacyjne prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­anom kli­matu. Auto­bus wyposażony był w środki eduka­cyjne doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii, ener­gooszczęd­nego oświ­etle­nia, efek­ty­wności ener­gety­cznej i ochrony środowiska.

Obecni na pokładzie auto­busu Eksperci Kra­jowej Agencji Poszanowa­nia Energii S.A. zaprezen­towali różne rozwiąza­nia pozwala­jące oszczędzać energię i chronić środowisko. Spotkanie bardzo nam się podobało, powiedział jeden z uczniów.