Wystawa Klubu Hobbystów

Kibicu­jąc swoim młod­szym kolegom-hobbystom, uczniowie z klasy IVA i IVB także postanow­ili pochwalić się swoimi zbio­rami. 21 listopada 2018r., w świ­etl­icy szkol­nej, odbyła się wys­tawa hobbystów.

Wśród kolekcjon­erów była Marta Frątczak z klasy IVA, która prezen­towała pokaźną kolekcję klocków lego. Lego to także pasja Kacpra Twardego z klasy IVB i Amelki Kowzan z IVA .Wojtek Wiec­zorek z IVB intere­suje się samo­chodami, które też mogliśmy podzi­wiać. Gry plan­szowe to doskon­ały sposób na spędzanie jesi­en­nych wiec­zorów z rodz­iną. Do tego namaw­iała nas Karolina Wan­tuch z IVB, prezen­tu­jąc swoją pokaźną kolekcję. Wys­tawa cieszyła się dużym zain­tere­sowaniem. Już teraz zapraszamy na kole­jne spotkanie z Klubem Hobbystów.

Zdję­cia