Srebro dziewcząt w minikoszykówce

27.11.2018r. odbyły się roz­gry­w­ki dziew­cząt w minikoszyków­ce w ramach Żars­kich Igrzysk Dzieci. Nasze dziew­czę­ta zajęły drugie miejsce i awan­sowały do zawodów powia­towych.

Waleczne dziew­czę­ta to: Vic­to­ria Czech, Han­na Paw­likiewicz, Han­na Porzyńs­ka, Natalia Szkud­larek, Weroni­ka Ślusarz, Alek­san­dra Łab­ul, Izabela Olszews­ka i Zofia Pawlaczyk (kl. 6b), Zuzan­na Zielon­ka z kl. 6a oraz Wik­to­ria Dondz­iłło i Amelia Pawlic­ka z kl. 5b. Bra­wo dziew­czyny!!!

Zdję­cia